Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

CLA  arrow

CLA                                                                                         

CLA, (kasseös lymfadenit), kallas även för böldsjuka, förorsakas av en bakterieinfektion.Infektionen drabbar huvudsakligen vuxna djur är och är många gånger livslång. Förloppet är långsamt och ofta utan påfallande störningar i allmäntillståndet. Ett smittat djur kan under sin levnadstid hinna smitta många andra.

Symptom:                                                                                                                              

Yttre formförändrade lymfknutor i huvud, hals och nacke.                                           

Inre form bildas det bölder i lymfkörtlar inne i kroppen, till exempel runt lungorna. Även själva lungvävnaden och juvret kan drabbas.

Över tid sker avmagring, störd matlust eller problem med andningen. För uppfödaren kan sjukdomen bli ekonomiskt kännbar i form av avmagrade djur, ökad kassation vid fynd av bölder i slaktkroppar och problem med att sälja livdjur. Förutom dessa rent ekonomiska aspekter föreligger det en risk för smitta till människa. Även om risken anses vara mycket liten bör handskar därför alltid användas vid hantering av djur med öppna bölder.

Utseende och diagnos
Bölderna i lymfkörtlarna har oftast en diameter på cirka tre till fem centimeter, men de kan bli så stora som 15 centimeter. Om misstanken är mycket stor att det handlar om CLA kan det vara värt att överväga att avliva och sända djuret till obduktion istället för att öppna bölden på gården. När en sluten böld öppnas för provtagning ökar risken för att smitta andra djur

Behandling
Bakterien är känslig för många av våra vanligaste antibiotika, men CLA går ändå inte att bota med en antibiotikabehandling. Det är sannolikt bäst för flocken om djur med stora bölder avlivas innan bölderna spricker eller måste öppnas. I de länder där CLA är vanligt vaccineras ofta mot sjukdomen. Vaccinen reducerar förekomsten av djur med bölder, men sjukdomen finns kvar i flocken. Det finns fall där det rapporterats att förekomsten av CLA-fall i flocken sänkts med 60–80 procent efter att ha vaccinerat fem till sex år i följd.

Förebyggande åtgärder
Den viktigaste åtgärden för att förhindra att få in sjukdomen i besättningen är att vara restriktiv vid inköp av livdjur och förvissa sig om hälsoläget i ursprungsbesättningen. Import av livdjur bör undvikas. Import av sperma för seminering är ett betydligt bättre sätt att föra in nytt genetiskt material som inte redan finns i landet. För att minska smittspridning i en redan smittad besättning skall inredningen ses över. Runt foderbord bör träinredning undvikas eftersom flisor i träet kan medföra små skador i huden där bakterien lätt tränger in. Djur med stora bölder som riskerar att spricka bör avlivas. Bölder och svullna lymfkörtlar kan även förekomma vid en rad andra sjukdomar. Andra bakteriella infektioner, bölder efter injektioner, tumörer och tuberkulos bör tänkas på som differentialdiagnoser till CLA.

 

Karenstider vid bruk av olika medicin.
En sak att tänka på med alla kött getter är drogen Karenstid. Detta är den tid som du ska vänta efter att ett get a visst läkemedel innan dess kött är lämpligt för konsumtion, eller den tid det tar för att läkemedlet inte kan påvisats i köttet vid slakt. Karenstiden varierar för varje läkemedel, så det är mycket viktigt att vara uppmärksam på detta.