Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

Getpolio  arrow

This disease affects both feedlot and pasture-fed cattle.Poloencephalomalacia (PEM) (Getpolio)

Denna sjukdom kan vara svårt att diagnostisera, och kan förväxlas med Listerios. Animals are often found dead.Djur finns ofta döda. The specific cause is not known but the condition appears to be the result of a deficiency of thiamine (Vitamin B1).Den specifika orsaken är inte känd men villkoret tycks vara resultatet av en brist på tiamin (vitamin B1). It occurs when animals are fed high concentrate diets and is more common in younger cattle. Det inträffar när djuren utfodras med högkoncentrat foder.

Presumably, during episodes of acidosis and possibly due to other dietary events, the mix of bacterial species in the rumen changeFörmodligen under episoder av Acidos och möjligen på grund av andra kost händelser, förandras blandningen av bakteriearterna i våmmen.The new population may include organisms that produce an enzyme known as thiaminase. Den nya befolkningen kan omfatta organismer som producerar ett enzym som kallas thiamin. This destroys thiamine.Detta förstör B1 vitaminet tiamin. This condition is seen in forward cattle that have been in the feedlot for several weeks.

SymtomSymtomSSSome animals die suddenly after showing nervous signs.                                                                                                                               

Vissa djur dör plötsligt efter att ha visat nervösa symtom som Symptoms, when seen, include ear twitching, incoordination, blindness, weakness and hypersensitivity to any stimulus.inkluderar öron ryckningar, koordinationssvårigheter, blindhet, svaghet och överkänslighet för stimulans. Affected animals are seen to fall, roll over, then rise and repeat the episode. Berörda djur ses falla, rulla runt, sedan stiga och upprepa episoden. Sometimes they may circle, press their head against solid objects and salivate. Ibland trycker de huvudet mot fasta föremål och dregla. This is followed by the animal going down and being unable to rise, and periods of convulsions.

Animals with a milder form of the disease are partially or totally blind, weak, unable to swallow properly, and with excess salivati

Djur med en mildare form av sjukdomen är delvis eller helt blind, svag, inte kan svälja ordentligt, och med kraftig salivavsöndring. They may also have intermittent diarrhoea. De kan också ha diarré.

Treatment Behandling och förebygga                                                                                  Treatment is often disappointing, probably because early cases are not seen.

Behandlingen är ofta en besvikelse, förmodligen för att tidiga fall inte syns. Early cases respond to thiamine therapy (2-3 g intravenously or intramuscularly three times daily).Tidiga fall svara på tiamin terapi (2-3 g intravenöst eller intramuskulärt tre gånger dagligen).Prevention As this disease is associated with acidosis, it may be prevented.Eftersom denna sjukdom är förknippad med Acidos, kan det förebyggas. If more than one case occurs in a pen, the diet’s roughage content should be increased. Om mer än ett fall inträffar bör mängden av grovfoderet i kosten ökas.